courseimage

FME

FME (Förpackning, Märkning och Etikettering)

 

Kursen ger en övergripande information om de krav som ställs på förpackningar avseende kvalitet och användning, samt hur förpackningar avsedda för farligt gods skall märkas och etiketteras inom samtliga transportslag.


Målgrupp: Kursen riktar sig i första hand till personal som arbetar med att färdigställa farligt gods för avsändning. Även transportörer kan ha nytta av denna kursen för att kontrollera förpackningar och märkning/etikettering av dessa.


Kursinnehåll:

Del 1, Förpackningar                                                 Del 2, Märkning/ Etikettering

- Godkännande av förpackning                               - Varningsetiketter

- Sammansatt förpackning                                        - Antal etiketter

- Förpackningsgrupper                                             - Kvalitetskrav

- Typgodkännandemärkning                                     - Storlekskrav

- Provningar                                                                - Primär/ sekundär fara

- Overpack                                                                   - Tömd, ej rengjord förpackning

- Samemballering                                                        - Hanteringsetiketter

- LQ, EQ                                                                        - Annan märkning

- Bilaga S                                                                      - Märkning av overpack

Pris pr kurs med: Liten Licens : 400-    Stor Licens : 200-    Licens utan kostnad : 600-   

Tillbaka
Köp