courseimage

ADR 1.3 2011

Obligatorisk kurs för alla delaktiga i en transportkedja med farligt gods (väg och järnväg)

 

Kurslängd: ca 2 tim


Målgrupp: En ADR 1.3 utbildning är obligatorisk för alla personer som ingår i en transportkedja, förutom ADR chaufförer. Detta omfattar t ex personal som arbetar med förpackning, märkning/etikettering, truckförare, lagerpersonal, lastare/lossare och dokumentskrivare. Det rekommenderas även till arbetsledare, skyddsombud, företagsledning och inköpare av farligt gods relaterat material.


Syfte: Huvudsyftet är att genom ökade kunskaper förebygga olyckor under transport, samt förbygga skadeverkningar om en olycka ändå skulle uppstå. Deltagarna ska efter genomgången kurs ha kännedom om de lagar och regler som styr hanteringen av farligt gods. Deltagarna ska också ha tillräckliga kunskaper för att kunna identifiera farligt gods i sin verksamhet. Deltagarna ska ha kännedom om det ansvar som läggs på respektive led i transportkedjan. Deltagarna ska ha kännedom om den säkerhetsnivå (safety/security) som krävs kring farligt gods hanteringen. Deltagarna ska också ha förståelse för att vissa funktioner kan kräva en fördjupad kunskap rörande sina arbetsuppgifter.


En ADR 1.3 utbildning är uppdelad i tre obligatoriska delar:


- Allmänt del om farligt gods, lagar och regler, samt ingående aktörers olika roller och ansvar i transportkedjan.


- Funktionsspecifik del: Här beskrivs de olika rollerna i transportkedjan samt vilka specifika krav som ställs på dessa. I denna del beskrivs också en transportkedja från den allra första åtgärden för att kunna genomföra en transport på ett säkert sätt. Här ska deltagarna även kunna identifiera sin egen roll i kedjan och därmed få kännedom om ett ev. ytterligare utbildningsbehov anpassat efter delegeringsordningen.


- Säkerhet: Här belyses i allmänna ordalag begreppen ”safety” och ”security”. Om deltagare hanterar gods med hög riskpotential ska deltagaren få information om hanteringen av gods med hög riskpotential (security).

(Fördjupad kunskap inom safety erhålls normalt på den egna arbetsplatsen och regleras av bl a arbetsmiljölagen).


Pris pr kurs med: Liten Licens : 560-    Stor Licens : 360-    Licens utan kostnad : 980-   

Tillbaka
Köp