Frågor & svar

Vem behöver en säkerhetsrådgivare?

Har du behov för säkerhetsrådgivare?

 

Verksamheter som lämnar farligt gods till någon annan för transport eller transporterar farligt gods (inkl. lastar eller lossar) ska ha en eller flera säkerhetsrådgivare.

 

Skyldigheten att ha en säkerhetsrådgivare framgår av 11 § lagen (2006:263) om transport av farligt gods (LFG). Där anges bl.a. att den vars verksamhet omfattar transporter av farligt gods ska ha en eller flera säkerhetsrådgivare.Detsamma gäller den som till någon annan lämnar farligt gods för transport. I 3 § LFG anges att med transport avses förflyttning av farligt gods med transportmedel samt sådan lastning, lossning, förvaring och annan hantering som utgör ett led i förflyttningen.

 

I Sverige gäller kravet på att ha en säkerhetsrådgivare för samtliga transportslag, dvs. väg, järnväg, sjö och luftfart. Reglerna gäller för både fysiska och juridiska personer, inklusive myndigheter.

 

MSB har i föreskrifter om säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods (MSBFS 2015:9) meddelat undantag från reglerna om krav på säkerhetsrådgivare.

 

Sammanfattningsvis kan man alltså säga att kravet gäller de verksamheter som transporterar farligt gods och de som lämnar farligt gods för transport under förutsättning att något undantag i 3 § MSBFS 2015:9 inte är tillämpligt.