Frågor & svar

Begränsad mängd

Begränsad mängd

Farligt gods som förpackas i tillräckligt små mängder kan transporteras enligt undantagen för begränsad mängd.
 
Läs mer
 
Bestämmelserna om begränsad mängd finns i kapitel 3.4 i del 3 till ADR-S och RID-S. Även undantagen enligt reducerad mängd kan vara användbara om godset förpackas i små mängder.
 

Tillämpning

När farligt gods transporteras som begränsad mängd är transporten undantagen från vissa bestämmelser i ADR-S och RID-S.

Följande bestämmelser ska vara uppfyllda och dessa handlar om:

 • mängdbegränsningar,
 • förpackning,
 • märkning av kollin och overpack,
 • märkning av transportenheter och containrar,
 • information från avsändaren.
 • utbildning enligt kapitel 1.3
 • allmänna bestämmelser om lossning. lastning och hantering och
 • rökförbud vid hantering av gods i närheten av eller i fordon/containrar

 

Mängdbegränsningar

Mängdbegränsningarna som gäller för tillämpning av undantaget anges i kolumn 7a i tabell A i del 3 till ADR-S och RID-S. MSB upplyser om att information om hur ett ämne klassificeras fås i säkerhetsdatabladet. Avsnitt 14 anger Transportinformation och ska innehålla information om hur ett ämne klassificeras enligt transportregelverken.
Mängden är begränsad per förpackning och i de flesta fall även per kolli. Begränsningarna får inte överskridas.
 
Om godset ska förpackas i sammansatta förpackningar är högsta tillåtna bruttovikt 30 kg. Ska godset förpackas på brickor med sträck- eller krympfilm är däremot högsta tillåtna bruttovikt 20 kg. Med en sammansatt förpackning menas en eller flera innerförpackningar som placeras i en ytterförpackning, exempelvis plastflaskor i en papplåda.
 

Förpackning

Det farliga godset ska förpackas i innerförpackningar som antingen förpackas i sammansatta förpackningar eller på brickor med sträck- eller krympfilm. För föremål med klassificering 1.4S måste även bestämmelserna i avsnitt 4.1.5 vara uppfyllda.
 
Förpackningarna, andra än för explosiva föremål  med klassificering 1.4S, behöver inte vara typgodkända för transport av farligt gods, men de ska vara av god kvalitet och tillräckligt hållfasta för att klara påfrestningar vid normala transportförhållanden. Dessutom ska de uppfylla de konstruktionskrav som anges.
Anmärkning: Läs mer i särbestämmelse 364 i kapitel 3.3 samt i avsnitten 3.4.2 och 3.4.3 när det gäller explosiva föremål med klassificering 1.4S.
 

Märkning av kollin och overpack

Märkning av kollin och overpackVarje ytterförpackning eller bricka ska vara tydligt och varaktigt märkt med följande märkning:
  
Märkningen ska ha formen av en kvadrat vinklad 45° (diamantformad). Den övre och undre delen samt begränsningslinjen, ska vara svart. Den centrala ytan ska vara vit eller ha en lämplig kontrasterande bakgrund. Minsta dimension är 100 mm × 100 mm och kvadratens begränsningslinje ska vara minst 2 mm bred. Alla delar i märket ska vara i ungefarlig proportion till de dimensioner som visas i bilden till höger. Om kollits storlek kräver det får dimensionerna minskas till 50 mm × 50 mm förutsatt att märkningen förblir tydligt synlig.
 
Om kollin placeras i en overpack ska denna förses med märkning och ordet ”overpack” såvida inte all märkning syns igenom dess overpack.
 
Om innerförpackningarna innehåller vätska ska ytterförpackningen och eventuell overpack förses med riktningspilar. 
 

Märkning av transportenheter och containrar

Med transportenhet menas ett motordrivet fordon med eller utan släpvagn. Transportenheter med en totalvikt över 12 ton (fordon + last) som transporterar farligt gods förpackat i begränsad mängd ska framtill och baktill förses med märkningen enligt ovan med minsta dimension 250 mm × 250 mm. Vagnar ska märkas på båda långsidorna. Om transportenheten eller vagnen samtidigt medför annat farligt gods för vilket det krävs att den är märkt med orangefärgad skylt enligt 5.3.2 i del 5 i ADR-S och RID-S, så ska transportenheten eller vagnen istället märkas enligt dessa bestämmelser.
 
Containrar som innehåller farligt gods förpackat i begränsad mängd och som transporteras på transportenheter med en totalvikt över 12 ton (fordon + last), ska förses med märkningen enligt ovan enligt ovan med minsta dimension 250 mm × 250 mm på alla fyra sidorna. Om containern samtidigt är lastad med annat farligt gods för vilket det krävs att den är försedd med storetiketter enligt 5.3.1 i del 5 i ADR-S och RID-S, så ska containern istället märkas enligt dessa bestämmelser. 
 
Om den totala bruttovikten av farligt gods förpackat i begränsad mängd understiger 8 ton per transportenhet eller vagn får märkningen utelämnas.
 

Information från avsändaren

Innan transporten påbörjas ska avsändaren informera transportören på ett spårbart sätt om hur stor mängd farligt gods, i bruttovikt, som ska transporteras som begränsad mängd.  I det fall godset ska transporteras till sjöss ska ett stuvningsintyg för container/fordon/vagn medfölja transporten.
 

Exempel på ämnen och tillåten mängd per innerförpackning

 • Bensin, UN 1203: 1 liter
 • Diesel, UN 1202: 5 liter
 • Lim (förpackningsgrupp II), UN 1133: 1 liter
 • Etanollösning (spolarvätska) (förpackningsgrupp II), UN 1170: 1 liter
 • Acetylen, UN 1001: 0 kg