Frågor & svar

Värdeberäknad mängd (1.1.3.6)

 
 

 Ett sätt att transportera farligt gods med vissa lättnader från bestämmelserna i ADR-S är att använda reglerna om värdeberäknad mängd.

 
Fakta
 
Värdeberäknad mängd är ett sätt att transportera farligt gods med vissa lättnader från bestämmelserna i ADR-S. Det är den totala mängden farligt gods på transportenheten som avgör om värdeberäknad mängd kan tillämpas eller inte.
 
 
Läs mer
 
 
Till skillnad från transport av reducerade och begränsade mängder behöver inte det farliga godset vara förpackat i mindre förpackningar när värdeberäknad mängd ska tillämpas. Det är den totala mängden farligt gods på transportenheten som avgör om värdeberäknad mängd kan tillämpas eller inte. Med transportenhet menas ett motordrivet fordon med eller utan släpvagn.
 

Allmänt

Bestämmelserna om värdeberäknad mängd finns i delavsnitt 1.1.3.6 i del 1 till ADR-S.
 
I RID-S saknas motsvarande undantagsbestämmelser, men beräkningssystemet som finns för värdeberäknad mängd används även för tillämpningen av undantag för transport i samband med huvudsakliga sysselsättning, se delavsnitt 1.1.3.1 (c) i del 1 till RID-S.
 
Begreppet ”värdeberäknad mängd” förekommer inte i ADR S, utan det används för att på ett enkelt sätt namnge bestämmelserna i delavsnitt 1.1.3.6.
 

Tillämpning

Det är mängden farligt gods på transportenheten som avgör om värdeberäknad mängd kan tillämpas eller inte. I ADR-S finns högsta tillåtna totalmängder fastställda för respektive farligt gods. Dessa mängder får inte överstigas om undantaget ska tillämpas. Dessutom kan undantaget endast användas om det farliga godset transporteras i förpackningar, IBC-behållare eller storförpackningar.
 
Varje farligt gods, det vill säga UN-nummer, är tilldelat en transportkategori. Transportkategorin anger vilken högsta tillåtna totalmängd som gäller för godset. Uppgift om vilken transportkategori ett farligt gods tillhör finns i kolumn 15 i tabell A i del 3 till ADR-S.

 

 
Det finns fem olika transportkategorier: 0, 1, 2, 3 och 4.
 
Transportkategori 0 betyder att godset inte får transporteras som värdeberäknad mängd, utan ordinarie transportbestämmelser måste tillämpas. Den högsta tillåtna totalmängden som gäller för övriga kategorier beskrivs i en tabell i delavsnitt 1.1.3.6 i del 1 till ADR-S. Tabellen redovisas även längre ner på denna sida.
 

Lättnader

Om det med hänsyn till de högsta tillåtna totalmängderna är möjligt att transportera farligt gods som värdeberäknad mängd, behöver endast följande bestämmelser tillämpas i ADR-S.
 • Personalen, inklusive föraren, ska ha genomgått så kallad övrig utbildning (1.3-utbildning), enligt kapitel 1.3 i del 1.
 • För vissa ämnen i klass 1 och klass 7 gäller transportskyddsbestämmelserna i kapitel 1.10 i del 1.
 • Förpackningar, IBC-behållare och storförpackningar ska vara försedda med föreskriven märkning och etikettering, enligt kapitel 5.1 och 5.2 i del 5.
 • Godsdeklaration ska upprättas för det farliga godset, med kompletteringar för värdeberäknad mängd (se exempel nedan), enligt kapitel 5.4 i del 5.
 • Förpackningar, IBC-behållare och storförpackningar ska vara typgodkända, enligt tillämpliga bestämmelser i del 6.
 • Fordonet ska vara försett med minst en brandsläckare med minst 2 kg pulverkapacitet, enligt delavsnitt 8.1.4 i del 8.
 • Samlastning av gods ska ske enligt bestämmelserna i kapitel 7.5 i del 7.
 • Lastsäkring samt lastning, lossning och hantering ska ske enligt bestämmelserna i del 7.
 
Vid transport av visst farligt gods ska även ytterligare bestämmelser vara uppfyllda, exempelvis om övervakning och ventilation av lastutrymme. I delavsnitt 1.1.3.6 i del 1 till ADR-S anges samtliga bestämmelser som ska vara uppfyllda.
 

Tabell över högsta tillåtna totalmängder

 

I nedanstående tabell anges betydelsen av transportkategorierna och vilka mängdbegränsningar som gäller vid transport av värdeberäknad mängd.
 
Om godset som ska transporteras tillhör samma transportkategori anges den högsta tillåtna totalmängden per transportenhet i kolumn 3 i tabellen.
 
Om däremot farligt gods med olika transportkategorier ska transporteras måste respektive mängd värderas genom ett beräkningssystem. Värdet för respektive transportkategori räknas fram genom att mängden farligt gods i:
 • transportkategori 1 multipliceras med 50,
 • transportkategori 1 med ämnen i fotnot a) multipliceras med 20,
 • transportkategori 2 multipliceras med 3, och
 • transportkategori 3 multipliceras med 1.
 
Därefter ska värdena för samtliga transportkategorier summeras och om det sammanlagda värdet är högst 1000 får värdeberäknad mängd tillämpas.
Med högsta totalmängd per transportenhet menas i tabellen följande:
 • för föremål, bruttovikten i kg,
 • för föremål i klass 1, nettovikten av explosivämnet i kg,
 • för farligt gods i maskiner och utrustning, totalmängden av farligt gods de innehåller i kg eller liter,
 • för fasta ämnen, kondenserade gaser, kylda kondenserade gaser och lösta gaser, nettovikten i kg,
 • för vätskor det totala innehållet farligt gods i liter,
 • för komprimerade gaser, adsorberade gaser och kemikalier under tryck kärlets volym i liter.

För att kunna få reda på vilken transportkategori ett ämne eller föremål har krävs det kunskap om ämnets UN-nummer, klassificeringskod och förpackningsgrupp. Information om hur ett ämne klassificeras kan fås i säkerhetsdatabladet. Avsnitt 14 anger ”Transportinformation” och ska innehålla information om hur ett ämne klassificeras enligt transportregelverken. Nedan ges några exempel på hur transportkategori fås fram ur tabellen.

Bensin har UN-nummer 1203, klassificeringskod F1 och förpackningsgrupp II. Dessa uppgifter innebär att bensin hamnar i transportkategori 2 eftersom rubriken i tabellen anger att ämnen och föremål som tillhör förpackningsgrupp II och inte tillhör transportkategori 0,1 eller 4 ska placeras i denna kategori.

Färg har UN-nummer 1263, klassificeringskod F1 och förpackningsgrupp III. Dessa uppgifter innebär att färg hamnar i transportkategori 3 eftersom rubriken i tabellen anger att ämnen och föremål som tillhör förpackningsgrupp II och inte tillhör transportkategori 0,2 eller 4 ska placeras i denna kategori.

Säkerhetsutrustning (krockkuddar) har UN-nummer 3268, klassificeringskod M5 och saknar förpackningsgrupp. Dessa uppgifter innebär att krokkuddarna hamnar i transportkategori 4 eftersom UN-numret 3268 räknas upp rubriken i tabellen anger att ämnen och föremål som tillhör förpackningsgrupp II och inte tillhör transportkategori 0 ska placeras i denna kategori.

 

Transportkategori

(1)

Ämnen eller föremål
Förpackningsgrupp eller klassificeringskod/-grupp 
eller UN nummer

(2)

Högsta totalmängd per transportenhet

(3)

0 Klass 1: 1.1A, 1.1L, 1.2L, 1.3L och UN 0190
Klass 3: UN 3343
Klass 4.2: Ämnen som tillhör förpackningsgrupp I
Klass 4.3: UN 1183, 1242, 1295, 1340, 1390, 1403, 1928, 2813, 2965, 2968, 2988, 3129, 3130, 3131, 3134, 3148, 3396, 3398 och 3399
Klass 5.1: UN 2426
Klass 6.1: UN 1051, 1600, 1613, 1614, 2312, 3250 och 3294
Klass 6.2: UN 2814 och 2900
Klass 7: UN 2912-2919, 2977, 2978 och 3321-3333
Klass 8: UN 2215 (MALEINSYRAANHYDRID, SMÄLT)
Klass 9: UN 2315, 3151, 3152 och 3432 samt utrustning som innehåller sådana ämnen eller blandningar
Tömda, ej rengjorda förpackningar, som innehållit ämnen i denna transportkategori, utom förpackningar som omfattas av UN 2908.
0
1 Ämnen och föremål, som tillhör förpackningsgrupp I och inte tilldelats transportkategori 0
samt ämnen och föremål i följande klasser:
Klass 1: 1.1B-1.1Ja), 1.2B-1.2J, 1.3C, 1.3G, 1.3H, 1.3J och 1.5Da)
Klass 2: Grupperna T, TCa), TO, TF, TOC a) och TFC
Aerosoler: grupperna C, CO, FC, T, TF, TC, TO, TFC och TOC
Kemikalier under tryck: UN 3502, 3503, 3504 och 3505
Klass 4.1: UN 3221-3224 och 3231-3240
Klass 5.2: UN 3101-3104 och 3111-3120
20
2 Ämnen och föremål, som tillhör förpackningsgrupp II och inte tilldelats transportkategori 0, 1 eller 4
samt ämnen och föremål i följande klasser:
Klass 1: 1.4B-1.4G och 1.6N
Klass 2: Grupp F
Aerosoler: grupp F
Kemikalier under tryck: UN 3501
Klass 4.1: UN 3225-3230
Klass 5.2: UN 3105-3110
Klass 6.1: Ämnen och föremål, som tillhör förpackningsgrupp III
Klass 9: UN 3245
333
3 Ämnen och föremål, som tillhör förpackningsgrupp III och inte tilldelats transportkategori 0, 2 eller 4
samt ämnen och föremål i följande klasser:
Klass 2: Grupperna A och O
Aerosoler: grupperna A och O
Kemikalier under tryck: UN 3500
Klass 3: UN 3473
Klass 4.3: UN 3476
Klass 8: UN 2794, 2795, 2800, 3028 och 3477
Klass 9: UN 2990 och 3072
1000
4 Klass 1: 1.4S
Klass 4.1: UN 1331, 1345, 1944, 1945, 2254 och 2623
Klass 4.2: UN 1361 och 1362 i förpackningsgrupp III
Klass 7: UN 2908-2911
Klass 9: UN 3268, 3499 och 3509
Tömda, ej rengjorda förpackningar, som innehållit farliga ämnen med undantag av sådana som omfattas av transportkategori 0.
Obegränsat

 

Beräkningsexempel 1

Får ett fat med 200 liter bensin tillhörande transportkategori 2 och två dunkar, vardera innehållande 20 liter natriumhydroxidlösning tillhörande transportkategori 2, transporteras som värdeberäknad mängd?

 
Båda produkterna tillhör transportkategori 2 och man kan därför summera mängderna innan man räknar ut värdet.
 
Sammanlagd mängd: 200 + 20 + 20= 240.
 
Den sammanlagda mängden är mindre än 333, vilken är den högsta tillåtna totalmängden för transportkategori 2 (värdet blir 240 x 3= 720 och understiger alltså 1000). Produkterna får därmed transporteras som värdeberäknad mängd.
 

Beräkningsexempel 2

Får tre fat med totalt 600 liter dieselolja tillhörande transportkategori 3 och 44 kg gasol tillhörande transportkategori 2, transporteras som värdeberäknad mängd?

 
Produkterna tillhör olika transportkategorier, vilket innebär att godsets värde räknas fram enligt följande:
 
Dieselolja, klass 3, förpackningsgrupp III = transportkategori 3:
600 liter x 1 = värde 600
 
Kolvätegasblandning, kondenserad, n.o.s. (gasol) klass 2F = transportkategori 2:
44 kg x 3 = värde 132
 
Sammanlagt värde: 600 + 132 = värde 732
 
Det totala värdet är mindre än 1000 och produkterna får därmed transporteras som värdeberäknad mängd.
 

Kompletterande uppgifter i godsdeklaration

 

När farligt gods ska transporteras enligt värdeberäknad mängd ska godsdeklarationen kompletteras med vissa uppgifter. Förutom de uppgifter som normalt krävs enligt kapitel 5.4 i del 5 till ADR-S, ska deklarationen även innehålla uppgift om den totala mängden farligt gods för varje transportkategori.
 
Med beräkningsexempel 2 ovan som förutsättning kan denna komplettering anges på följande sätt:
 
Transportkategori 2: 44 kg (värde 132)
 
Transportkategori 3: 600 liter (värde 600)